Nha Trang
Hiệu Buôn  Long
15 Thống Nhất - Nha Trang
Tel: 058 3826 004