Bình Định
 Thịnh
321 Lê Hồng Phong, phường Lê Hồng Phong
Tel: 056 382 3013