Sản phẩm
Phụ Kiện Xe Gắn Máy - Khóa Xe
Di chuyển chuột phải hoặc trái để xem thêm sản phẩm

  • TL3

  • TL2

  • TL7
TL3

U LOCK
- 7 pin Tubular locking system with 2 keys.

- Stronger lock with drill resistant, hardened steel barrel.
- Hardened steel alloy U- hook shackle.
- Dust cover.
- 180mm x 245mm